Brian R. Rayve My name is Brian Rayve, an attorney and former product development manager who founded InventionPatenting.com in 1999 to help inventors protect and make money from their inventions and new product ideas. Mitt namn är Brian Rayve, en advokat och tidigare produktutveckling manager som grundade InventionPatenting.com under 1999 för att hjälpa uppfinnare skydda och tjäna pengar på sina uppfinningar och nya produktidéer.

Many inventors have their ideas "ripped-off" each year because they didn't lock-in "patent pending" in time. Många uppfinnare har sina idéer "rippade-off" varje år eftersom de inte låsa in "patentsökta" i tid. Don't let this happen to you! Låt inte detta hända dig!


Join now for FREE and start down the right path to protecting and making money from your invention or new product idea. Bli medlem gratis nu och påbörja rätt väg för att skydda och tjäna pengar på din uppfinning eller ny produkt idé. Membership includes: Medlemskap inkluderar:

1. 1. Independent Inventor's Kit - 2009 Oberoende Inventor's Kit - 2009

Smart Mktg. Manuell
1. 1. Smart Marketing Manual Smart marknadsföring Manuell
a. a. How to avoid committing the five deadly sins that always Hur kan man undvika att begå de fem dödliga synder som alltid
cost new inventors BIG money! Kostnaden nya uppfinnare stora pengar!
b. b. How to know if you have the next huge money-making idea! Hur du vet om du har nästa stora pengar idé!
c. c. Three must know tips to sell your idea to the "Wal-Marts" Tre måste veta tips att sälja din idé till "Wal-marts"
of the world! av världen!
d. d. And more... Och mycket mer ...

Patent-och T / M: s handbok
2. 2. Patents and Trademarks Manual Patent och varumärken Manuell
a. a. How to keep "scammers" from "ripping off" your idea! Hur man kan ha "scammers" från "rippning off" din idé!
b. b. The three HUGE mistakes you could easily make to lose De tre ENORMA misstag du lätt kan göra att förlora
legal protection for your idea! rättsligt skydd för din idé!
c. c. How to protect your idea NOW . Hur du skyddar din idé NU.
d. d. And more... Och mycket mer ...

Inv'n Disc. och Rek. Dok.
3. 3. Disclosure and Recording Document Upplysningar och Recording Dokument
a. a. Document your idea NOW so you can prove you're the Dokument din idé nu så du kan bevisa att du är den
inventor! uppfinnare!
b. b. Don't let another inventor claim your invention! Låt inte någon annan uppfinnare hävdar din uppfinning!
c. c. Helps you clearly describe your invention! Hjälper dig att tydligt beskriva din uppfinning!
d. d. And more... Och mycket mer ...

Kupong För Sök
4. 4. Discount Patent/Trademark Searches Coupon Discount Patent / Trademark Söker Kupong
a. a. Coupon for $20.00 off our already low price. Kupong för $ 20.00 på våra redan låga priser.
b. b. Why pay BIG bucks for your patent or trademark search Varför betala BIG spänn för ditt patent eller varumärke sökning
elsewhere? någon annanstans?Kupong för Market Report
5. 5. Discount Custom Marketability Reports Coupon Discount Custom omsättningsbarhet Rapporter Kupong
a. a. Coupon for $20.00 off our already low price... Kupong för $ 20.00 på våra redan låga priser ... why pay BIG varför betala BIG
bucks for a marketability review for your invention dollar för en omsättningsbarhet recension för din uppfinning
elsewhere? någon annanstans?
b. b. Professional assessment of your potential for making money Professionell bedömning av dina möjligheter att tjäna pengar
from your idea! från din idé!

Uppfinnare nyheter och tips Nyhetsbrev
6. 6. "Inventor News And Tips" Newsletter "Uppfinnare nyheter och tips" Newsletter
a. a. Subscription includes insider's tips on how to make real Prenumeration ingår insider's tips om hur du kan göra verkliga
money from your invention, developing a marketable pengar på din uppfinning, utveckling av en marknadsmässig
product based on your idea, raising seed money, and produkt baserad på din idé, öka såddkapital och
licensing, or selling your invention for profit! licensiering eller sälja din uppfinning för vinst!
b. b. Special offers at discount prices! Specialerbjudanden till rabatterade priser!
c. c. And more... Och mycket mer ...
sent by skickas med
e-mail e-post

7. 7. Inventor Information and Discounts Uppfinnare Information och rabatter
a. a. Periodic information of interest to inventors. Regelbunden information av intresse för uppfinnare.
b. b. Discounts on our and others products. Rabatter på våra och andras produkter.

sent by skickas med
e-mail e-post


2. 2. Free No Obligation Initial Consultation Gratis nr Skyldighet inledande samråd

Discuss how to best protect and make money from your invention. Diskutera hur man bäst kan skydda och tjäna pengar på din uppfinning.


3. 3. Ultimate Inventor Resources Ultimate Inventor Resources

Here is a comprehensive listing of resources we have compiled to help independent inventors such as yourself succeed in protecting and making money from their invention or new product idea. Här är en heltäckande lista över resurser som vi har byggt för att hjälpa oberoende uppfinnare som själv lyckas med att skydda och tjäna pengar från deras uppfinning eller ny produkt idé.

Few things in life are as satisfying as translating your creative spark into reality. Få saker i livet är så tillfredsställande som att översätta din kreativa gnista till verklighet. Stay determined, persistent above all, enthusiastic. Bo bestäms ihållande framför allt entusiastisk. Good luck with your invention and have fun! Lycka till med din uppfinning och ha kul!

1. 1. Education Utbildning

a. a. Advice For New Inventors Råd För Nya Uppfinnarna

- Every product is different but there really are secrets to success. - Varje produkt är olika men det finns hemligheter till framgång. Begin with these basic steps, and you'll avoid a lot of common mistakes! Börja med dessa enkla steg och du kommer att undvika en hel del gemensamma misstag!

b. b. Patent Law For New Inventors Patenträttsfördraget För Nya Uppfinnarna

- Inventors learn the essentials about patenting your invention here. - Uppfinnarnas lära sig det viktigaste om patenterbarhet din uppfinning här.

c. c. Frequently Asked Questions From Inventors Vanliga frågor från Uppfinnarna

- Invention and patent questions answered from independent inventors like you. - Uppfinning och patent frågor besvarade från oberoende uppfinnare som du.

 1. How can I protect my invention? Hur kan jag skydda min uppfinning?

 2. How can I verify the claims of companies that claim they will help inventors? Hur kan jag kontrollera fordringar på företag som hävdar att de kommer att hjälpa uppfinnare?

 3. How do I get my product to market? Hur kan jag få min produkt på marknaden?

 4. I did a patent search and did not find my exact invention. Jag gjorde ett patent sökning och hittade inte min exakta uppfinning. Am I ready to file a patent application? Är jag redo att lämna in en patentansökan?

 5. I have filed a provisional patent application. Jag har lämnat in en provisorisk patentansökan. Does this mean my invention is now patent pending? Innebär detta min uppfinning är nu patentsökt?

 6. I'm confused about the provisional patent application. Jag är förvirrad om provisorisk patentansökan. Can I file it myself or do I need a lawyer? Kan jag det själv eller behöver jag en advokat?

 7. If I disclose my idea to a company, what will prevent them from stealing it? Om jag avslöja min idé till ett företag, vad som kommer att hindra dem från att stjäla den?

 8. Should I try to license my invention exclusively to one company or should I try to license it to many companies? Ska jag försöka att licensiera min uppfinning enbart till ett företag eller ska jag försöka att licensiera den till många företag?

 9. What is the best way to protect an invention that is a new use for an existing device? Vad är det bästa sättet att skydda en uppfinning som är en ny användning av en befintlig enhet?

 10. What is the difference between a patent attorney and a patent agent? Vad är skillnaden mellan ett patentombud och ett patentombud?
d. d. Patent Drawings Patent Ritningar

- Links to web sites having information for inventors on patent drawings. - Länkar till webbplatser med information till uppfinnare på patent ritningar.

e. e. Publications For Inventors Publikationer för uppfinnare

- Links to the web sites of publications and organizations for inventors. - Länkar till webbplatser av publikationer och organisationer för uppfinnare.

f. f. Educational Web Sites For Inventors Utbildningsekonomi webbplatser för uppfinnare

- Descriptions and links to a varety of educational web sites for inventors. - Beskrivningar och länkar till en varety utbildning webbplatser för uppfinnare.

g. g. Inventor Bookstore Uppfinnare Bookstore

- Publications for the education and enjoyment of inventors. - Publikationer för utbildning och nöje av uppfinnare.

h. h. Inventors - Beware of Scams Uppfinnarna - Se upp för Scams

- First-time inventors are often preyed upon by unscrupulous invention marketing companies. - Första gången uppfinnare ofta preyed på skrupelfria uppfinning marknadsföringsföretag. Here are some tips to keep you from being victimized. Här är några tips för att hålla dig ifrån trakasseras.2. 2. News Feeds News Feeds

a. a. Inventor News Uppfinnare Nyheter

- News sources and articles of interest to inventors. - Nyhetskällor och artiklar av intresse för uppfinnare.

b. b. Feeds for Inventors Feed för uppfinnare

- News feeds and blogs for inventors. - Nyheter feeds och bloggar för uppfinnare.3. 3. Research Patents Forskning Patent

a. a. Search Patents Sök Patent

- Links to web sites where inventors can do a free patent search on their invention in the United States, Europe, Japan, Germany, Korea, China, Canada, and World Intellectual Property Organization. - Länkar till webbplatser där uppfinnare kan göra en gratis patentsökning på sin uppfinning i USA, Europa, Japan, Tyskland, Korea, Kina, Kanada och World Intellectual Property Organization.

b. b. Download US patents Hämta amerikanska patent

- Download copies of patents from the US Patent and Trademark Office in .pdf Acrobat format. - Ladda ner kopior av patent från US Patent and Trademark Office in. Pdf Acrobat format.

c. c. Legal Research For Inventors Rättsligt Forskning för uppfinnare

- Links to web sites for inventors to do free legal research. - Länkar till webbplatser för uppfinnare att göra gratis juridisk forskning.4. 4. Market Research Market Research

a. a. Research Sources Forskning Källor

- Links to web sites for inventors to do research on their inventions. - Länkar till webbplatser för uppfinnare att forska om sina uppfinningar.

b. b. Companies That Accept Product Submissions From Independent Inventors Företag som hanterar Produkt synpunkter från oberoende uppfinnare

- Want to know where to submit your invention or new product idea? - Vill du veta var du ska skicka din uppfinning eller ny produkt idé?

c. c. Should I try to license my invention exclusively to one company or should I try to license it to many companies? Ska jag försöka att licensiera min uppfinning enbart till ett företag eller ska jag försöka att licensiera den till många företag?

- Tips for inventors on licensing their invention. - Tips för uppfinnare om examensrätt för sin uppfinning.

d. d. Marketing and Licensing Inventions Marknadsföring och tillståndsdirektivet Uppfinningar

- Links to web sites involved in marketing or licensing inventions. - Länkar till webbplatser som är involverade i försäljning eller licensiering uppfinningar.

e. e. Inventor Trade Shows Uppfinnare Utställningsdatum

- A listing of national and international trade shows of interest to inventors in the United States and worldwide. - En förteckning över nationella och internationella mässor är av intresse för uppfinnare i USA och hela världen.5. 5. Government Regeringen

a. a. Government Assistance For Inventors Statligt stöd för uppfinnare

- Links to government agencies that provide assistance to inventors. - Länkar till statliga organ som ger stöd till uppfinnare.

b. b. US Patent Office Information US Patent Office Information

- Main resource for inventors to learn about patenting their invention. - De viktigaste resurs för uppfinnare att få veta mer om patent på sin uppfinning. Sometimes difficult to navigate so here are the main links you need to know. Ibland svår att navigera så här är de viktigaste länkar som du behöver veta.

c. c. Federal Courts and Agencies Federala domstolar och organ

- Links to the web sites of federal courts and agencies helpful to inventors. - Länkar till webbplatser i federala domstolar och myndigheter till hjälp för uppfinnare.6. 6. Private Privat

a. a. Private Sector Assistance For Inventors Privata sektorn stöd för uppfinnare

- Assistance for inventors from companies and non-governmental organizations. - Stöd till uppfinnare från företag och icke-statliga organisationer.

b. b. International Inventor's Organizations Internationella Inventor's Organizations

- Links to the web sites of inventor's organizations around the world. - Länkar till webbplatser om uppfinnarens organisationer runt om i världen.

c. c. National Inventor's Organizations Nationella Inventor's Organizations

- Links to national organizations that aid inventors. - Länkar till nationella organisationer som stöd uppfinnare.

d. d. State Inventor's Organizations Staten Inventor's Organizations

- Links to state organizations that aid inventors. - Länkar till statliga organisationer som stöd uppfinnare.

e. e. Inventor Resource Directories Uppfinnare Resurs Kataloger

- Links to resource directories for inventors. - Länkar till resurs kataloger för uppfinnare.

7. 7. People Människor

a. a. Inventor of the Month Inventor of the Month

- A profile of current inventors and their inventions. - En profil av nuvarande uppfinnare och deras uppfinningar.

b. b. Women Inventors Kvinnor Uppfinnarna

- Links to web sites of particular interest to women inventors. - Länkar till webbplatser av särskilt intresse för kvinnliga uppfinnare.

c. c. African-American Inventors Afro-amerikansk uppfinnare

- Links to web sites of particular interest to african-american inventors. - Länkar till webbplatser av särskilt intresse för afrikansk-amerikansk uppfinnare.

d. d. Inventing For Kids - Fun Web Sites Children Will Love Inventing För Kids - Fun Web Sites Barn kommer att älska

- Kid inventors - here are some fun web sites for you to learn about inventing. - Kid uppfinnare - Här är några roliga webbplatser för dig att lära dig mer om att uppfinna.8. 8. Internet Internet

a. a. Internet Information Products Internet Information Produkter

- Information Products for inventors to use on the Internet. - Information Produkter för uppfinnare att använda på Internet.

 1. Internet Marketing Course Internet Marketing Course

  - Learn the strategies a 23 year old inner city kid is using to make over $66,000 each month on the Internet... - Lär dig strategierna en 23-årig innerstaden barn använder för att göra över $ 66,000 varje månad på Internet ... and discover how you can duplicate his success. och upptäck hur du kan dubblera sin framgång.

 2. Internet Bootcamp Internet Bootcamp

  - Video clips that reveal how a regular guy turned a $25 investment into $60,000,000 using the Internet. - Videoklipp som visar hur en vanlig kille visade en $ 25 investeringar i $ 60.000.000 använder Internet. Shows you how to start an Internet business in as little as 48 hours - and be generating profits by the following weekend. Visar dig hur man startar en verksamhet i så lite som 48 timmar - och genererar vinster med följande helg.

 3. Entrepreneur Club Företagare Club

  - This team of Internet experts has made over $60 million on the Internet. - Denna grupp av Internet experter har gjort mer än $ 60 miljoner på Internet. Now, they'll help grow your business... Nu kommer de som kan utöka din verksamhet ... for less cost than your daily coffee. till lägre kostnad än vad din dagliga kaffe.

 4. Search Marketing Search Marketing

  - How to attract 15,650 visitors to your website in 30 days with #1 rankings in Google. - Hur kan man locka 15.650 besökare på din webbplats i 30 dagar med # 1 ranking i Google.

 5. Success Secrets Framgång Secrets

  - This new private web site, SecretsToTheirSuccess.com shares the Internet marketing secrets of real people, just like you and me, who are earning $100,000+ per year with their own Internet businesses. - Denna nya privata hemsida, SecretsToTheirSuccess.com aktier Internet marknadsföring hemligheter av verkliga människor, precis som du och jag, som tjänar $ 100.000 + per år med sin egen Internet-företag.

 6. Email Marketing Email Marketing

  - Discover how one guy made $291,756.42 and attracted 44,901 new opt-in subscribers... - Upptäck hur en kille gjort $ 291,756.42 och lockade 44.901 nya opt-in-abonnenter ... in the last month alone. under den senaste månaden ensam.

 7. Ebay Secrets Ebay Secrets

  - Discover how to easily claim a huge portion of the $86,000,000 spent on eBay every day. - Upptäck hur enkelt anspråk en stor del av $ 86.000.000 spenderas på eBay varje dag. Everything you need to know about profiting on eBay. Allt du behöver veta om tjänar på eBay.

 8. Blogging For Dollars Blogging För dollar

  - Learn how free technology lets you jump the line and claim a #1 ranking in Google, Yahoo!, and MSN... - Lär dig fri teknik låter dig hoppa linjen och hävdar en # 1 rankning i Google, Yahoo!, Och MSN ... and drive swarms of qualified traffic to your web site for free. och kör svärmar av kvalificerad trafik till din hemsida gratis.

b. b. Software Products Software Products

- Software for inventors to use on the Internet. - Programvara för uppfinnare att använda på Internet.

 1. MailLoop MailLoop

  - Easily collect email addresses from an opt-in form on your website. - Lätt att samla in e-postadresser från en opt-in-form på webbplatsen. Subscribe and unsubscribe people from your list automatically. Prenumerera och unsubscribe personer i din lista automatiskt.

 2. Ebook Pro Ebook Pro

  - A secure ebook publishing system that is easy to use. - Ett säkert Ebook publishing system som är enkelt att använda. Point-and-click wizards literally make building and customizing an ebook from scratch as simple as clicking your computer's mouse. Peka och klicka guiderna bokstavligen att bygga och anpassa en Ebook från scratch så enkelt som att klicka på datorns mus.

 3. AssocTrac AssocTrac

  - A complete affiliate management solution that gives you absolutely everything you need to start and run your own affiliate program... - En fullständig affiliate lösning som ger dig absolut allt du behöver för att starta och driva ditt eget affiliate program ... and it lets you do it without all the traps that so many of the other affiliate management programs try to lure you into. och det kan du göra det utan alla de fällor som så många av de andra affiliate förvaltning program försöker lura dig till.

 4. Desktop Marketer Desktop Marknadsförare

  - Uses "direct-to-desktop" technology that basically allows you to send messages directly to the desktops of your customers or subscribers without using e-mail. - Använder "direkt-till-desktop"-teknik som i princip gör att du kan skicka meddelanden direkt till datorer för dina kunder eller abonnenter utan att använda e-post.

c. c. Internet Tools Internet-verktyg

- Tools for inventors to use on the Internet. - Verktyg för uppfinnare att använda på Internet.

1. 1. Writing Tools Skriva Verktyg

Sales Letter Creator Försäljningen Letter Creator

- Most small business owners hate writing sales letters and building websites. - De flesta småföretagare hatar skriftligen försäljning bokstäver och bygga webbplatser. That's why the Sales Letter Creator was created. Det är därför Sales Letter Creator skapades.

2. 2. Running Your Web Site Köra webbplatsen

Start a Membership Web Site Starta en Medlemskap webbplatsen

- The Turnkey Site Solution provides you the right tools to start your own online business from home. - Det nyckelfärdiga Site Solution ger dig de rätta verktygen för att starta din egen online-verksamhet från hemmet. Includes integrated Affiliate Program and memberships. Omfattar integrerade Affiliate Program och medlemskap.

3. 3. HTML Tools HTML Verktyg

Color Converter Color Converter

- Change your text colors to RGB Or HEX Color Codes. - Ändra din text färger till RGB eller HEX färgkoder.

4. 4. Advertising Your Website Reklam din webbplats

Ping Your Blog Pinga din blogg

- A free service to update different search engines that your blog has updated. - En gratis tjänst för att uppdatera olika sökmotorer att din blogg har uppdaterats.9. 9. Other Annan

a. a. Fun Facts For Inventors Roliga fakta för uppfinnare

- Things you probably didn't know about inventions and inventing. - Saker du antagligen inte visste om uppfinningar och uppfinna.

b. b. Interesting Items For Inventors Intressanta objekt för uppfinnare

- Links to online inventor museums and other places of interest to inventors. - Länkar till online uppfinnaren museer och andra platser av intresse för uppfinnare.

c. c. Products Created by Independent Inventors Produkter Skapad av oberoende uppfinnare

- A listing of commonly-known inventions and the inventors thereof. - En förteckning över allmänt kända uppfinningar och uppfinnare detta.

d. d. Tools For Inventors Verktyg för uppfinnare

- Various tools for inventors to record, document, and share their inventions. - Verktyg för uppfinnare att registrera, dokumentera och dela med sig av sina uppfinningar.

e. e. Additional Resources For Inventors Ytterligare resurser för uppfinnare

- Links to web sites having various other resources of interest to inventors. - Länkar till webbplatser med olika andra resurser av intresse för uppfinnare.

f. f. Trademarks For Inventors Varumärken för uppfinnare

- Information about trademarks for inventors. - Information om varumärken för uppfinnare.

g. g. Copyrights For Inventors Upphovsrätt för uppfinnare

- Information about copyrights for inventor. - Information om upphovsrätt för uppfinnare.4. 4. Ultimate Inventor Resources Gadget Ultimate Inventor Resources Gadget

a. Download your FREE Ultimate Inventor Resources Gadget below to put thea. Ladda ner din GRATIS Ultimate Inventor Resources Gadget nedan för att lägga
best resources for inventors at your finger tips on your own computer, bästa resurserna för uppfinnare på fingret tips på din egen dator,
including: bland annat:

1) Inventor Education; 1) Inventor Education;
2) Invention News and Feeds; 2) uppfinningstävlingen Nyheter och feed;
3) Researching Patents; 3) Researching Patent;
4) Market Research; 4) Market Research;
5) Government Resources; 5) offentliga resurser;
6) Private Sector Resources; 6) Privata sektorn Resources;
7) People of Inventing; 7) Människor av Inventing;
8) Internet Resources; and 8) Internet Resources och
9) Other Resources of Interest to inventors. 9) Övriga resurser av intresse för uppfinnare.Join now for FREE Bli medlem gratis nu