మాతో కలవండి

The following links are from yesterday and today.
You can add your website at the bottom of this page.

వెబ్సైట్Last 48h inLast 48h outTotal inTotal outRatio

Add your site

Step 1: First things first: Add our link to your website.

Website url:https://www.inventionpatenting.com/ipblog
Website title:స్వతంత్ర సృష్టికర్తలు బ్లాగు
Website description:స్వతంత్ర సృష్టికర్తలు రక్షించడానికి తెలుసుకోవడానికి మరియు వారి ఆవిష్కరణలు నుండి లబ్ది ఎక్కడ.
Code:
<a href="https://www.inventionpatenting.com/ipblog" title="Where independent inventors learn how to protect and profit from their inventions." target="_blank">స్వతంత్ర సృష్టికర్తలు బ్లాగు</a>

Step 2: Submit your linktrade

Your name*:So we know who to contact
Your email*:Existing email

Website url*:<a href="website url"></a>
Website title*:<a>website title</a>
Website description*:<a title="website description"></a>

Website reciprocal*:Where can we find our link back?
Anti-spam*:

ఒక Reply వదిలి