کنوانسیون بین المللی چیست, پیمان پاریس نیز نامیده می شود?

بسیاری از کشورهای عضو کنوانسیون بین المللی هستند, پیمان پاریس نیز نامیده می شود.

این کشورها اجازه می دهد مخترع(ها) به ادعا “اولویت خارجی” بر اساس تاریخ تشکیل پرونده درخواست حق ثبت اختراع اولین واصل در یک کشور عضو, ارائه درخواست حق ثبت اختراع در کشورهای عضو در عرض یک سال اول از این درخواست حق ثبت اختراع واصل واصل (در داخل 6 ماه برای طراحی برنامه های کاربردی ثبت اختراع).

ایالات متحده یک عضو پیمان پاریس است، تا که به اعطای چنین اولویت و بر اساس یک درخواست حق ثبت اختراع خارجی.