منابع نهایی مخترع، نوآور، ابداعکننده مستقل وارد شده اند!

عزیز مخترعان مستقل,

می خواهم یک لیست جامع از منابع وارد شده برای کمک به به مخترعان مستقل مانند خودتان موفقیت در محافظت و ساخت پول از اختراع یا ایده محصول جدید خود را?

اتمام منابع مخترع، نوآور، ابداعکننده نهایی من فقط اضافه شده در:

http://www.inventionpatenting.com/ultimate_inventor_resources.html

چرا صفحه وب را برای مراجعات بعدی نشانه نیست که ما خواهد شد به روز رسانی آن را به طور مرتب با اطلاعات جدید?

شما همچنین می توانید من را با نام تجاری جدید مخترع نهایی گجت منابع دانلود:

http://www.inventionpatenting.com/ultimate_inventor_resources_gadget.html

با احترام,

برایان R. Rayve

پرسش و پاسخ