อนุสัญญาระหว่างประเทศคืออะไร, ที่เรียกว่าสนธิสัญญาปารีส?

Many countries are members of the International Convention, ที่เรียกว่าสนธิสัญญาปารีส.

These countries allow inventor(s) to claimforeign priority” นับจากวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นครั้งแรกในประเทศสมาชิก, ให้ยื่นขอรับสิทธิบัตรจะยื่นในประเทศสมาชิกภายในหนึ่งปีจากใบสมัครยื่นสิทธิบัตรครั้งแรก (ภายใน 6 เดือนสำหรับการยื่นขอสิทธิบัตรการออกแบบ).

สหรัฐอเมริกาเป็นสมาชิกของสนธิสัญญาปารีสเพื่อที่จะให้ความสำคัญดังกล่าวขึ้นอยู่กับโปรแกรมสิทธิบัตรต่างประเทศ.