Công ước quốc tế là gì, cũng được gọi là Hiệp ước Paris?

Many countries are members of the International Convention, cũng được gọi là Hiệp ước Paris.

These countries allow inventor(s) to claimforeign priority” dựa trên ngày nộp đơn sáng chế nộp đầu tiên tại một quốc gia thành viên, cung cấp một ứng dụng bằng sáng chế được nộp tại quốc gia thành viên trong vòng một năm ứng dụng bằng sáng chế nộp đầu tiên như vậy (trong 6 tháng đối với các ứng dụng thiết kế bằng sáng chế).

Hoa Kỳ là một thành viên của Hiệp ước Paris để cấp ưu tiên như vậy dựa trên một ứng dụng bằng sáng chế nước ngoài.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Để lại một trả lời